از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

ارسال پاسخ 
همه چیز در مورد “تعبیر خواب سگ” سیاه و سفید و هار
۱۳۹۷/۱/۴, ۰۳:۲۷ عصر
ارسال: #1
همه چیز در مورد “تعبیر خواب سگ” سیاه و سفید و هار
سگ اگر آشنا باشد دوست و حامی را برایتان تعبیر میکند
سگ اگر غریبه باشد نشان دشمن است
سگ اگر فرمانبردار شما باشد تعبیر خواب دوستی است که از شما حمایت می کند
سگ اگر بیگانه باشد تعبیر خواب اینست که نگران اطرافیان خود باشید
سگ اگر به شما حمله کند تعبیر خواب دشمنی است که به شما ضربه می زند
اگر صدای سگ شنیدید و خودش نبود تعبیر خواب اینست که از شما غیبت و بدگویی می کنند
[تصویر:  tabire-khab-sag-‎-3.jpg]
[b]تعبیر خواب سگ
سگ[/B] ماده نشان از زنی دون مایه است
سگ اگر قوی و ترسناک باشد یعنی دشمن شما قوی است
سگ اگر نحیف و ضعیف باشد یعنی دشمن ضعیفی دارید
اگر سگی را به بند بسته اید یعنی با کسی دوست کرده اید که در شان شما نیست
اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید
و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود
اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد
و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید
[تصویر:  tabire-khab-sag-7.jpg]
تعبیر خواب سگ سیاه
زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند
اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است
چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.
اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید.
آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.
سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد
اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.
سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم
امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.
اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.
[تصویر:  tabire-khab-sag-‎-2.jpg]
[b]تعبیر خواب سگ سیاه وحشی
تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ یا کوچک[/B] : دشمن یا دوستی سیه چرده دارد که به حالت های سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست . تعبیر خواب سگ سیاه وحشی نشان از دشمنی است سر سخت و خشن که باید به شدت از آن دوری کرد .
تعبیر خواب سگ سفید بزرگ یا کوچک : دشمن یا دوستی سفید چرده دارد که به حالت های سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست .
[تصویر:  tabire-khab-sag-‎-4.jpg]
تعبیر خواب سگ و گربه
اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.
تعبیر خواب سگ شکاری و سگ چوپان یا سگ گله : اگر با سگ شکار رود یا سگ چوپان داشته باشد نشان از منفعت و خیر و برکت است .
تعبیر خواب سگ تازی یا سگ شکاری ببیند که به او حمله می کند نشان از دشمنی با هوش و با حوصله است که به او بسیار نزدیک است .
اگر سگ را هدیه دهید (هدیه دادن سگ ) به زودی دختری از نزدیکان به خانه بخت می رود و اگر یک سگ هدیه بگیرید (هدیه گرفتن سگ ) به زودی ازدواجی صورت می گیرد ممکن است برای پسر باشد یا دختر .
نگهداری از سگ یا سگ خانگی نشان از وجود دوستانی است که می توانید به آنها تکیه کنید . در این راه شما خیالتان از همه چیز راحت است و به آرامش نسبی خواهید رسید .
تعبیر خواب سگ به گفته حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.
[تصویر:  tabire-khab-sag-2.jpg]
تعبیر خواب سگ گاز بگیرد
لوک اویتنهاو می گوید :
سگ : دوست وفادار
سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند
سگ مهربان نشان از دوستی با منفعت و وفادار است .
با آن بازی کردن : آشتی
صدای پارس سگ : شامانی
مورد حمله سگی واقع شدن : خطر
مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول
سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود
سگ بسته شده یا سگ در قفس : دشمنی است که نمی تواند آسیبی برساند .
سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید
سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند تعبیر خواب جنگ سگ : دعوا در بطن خانواده
زدن یک سگ : وفاداری
عوعو ( زوزه ای که سگ هنگام درد می کشد ) : به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید
عوعو کردن سگ : احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی
تعبیر خواب سگ باردار : به زودی کسی وارد زندگیتان می شود که برای شما شادی و آرامش به ارمغان می آورد .
[تصویر:  tabire-khab-sag-5.jpg]
تعبیر خواب سگ غریبه مانند تعبیر خواب مار دشمن است.
تعبیر خواب مرده چشم درد داشته باشد مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ غیبت کردن است
تعبیر خواب دیدن چند گربه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت کردن است
تعبیر خواب شیر جنگل مانند تعبیر خواب سگ دشمن است منتها تعبیر دیدن شیر دشمن قویتری است
تعبیر خواب سیل مانند تعبیر دیدن سگ غریبه دشمنی بزرگ است
تعبیر خواب سفر کردن با همراه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ غیبت است
تعبیر خواب پیاز مانند تعبیر خواب سگ ، غیبت و بدگویی است
تعبیر خواب عقرب مانند تعبیر خواب سگ دشمن است با این تفاوت که عقرب دشمنی ضعیف تر است
تعبیر خواب پسته برای زن مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت و بدگویی است
تعبیر خواب نمک مانند تعبیر خواب سگ ، دشمن و دشمنی است
تعبیر خواب پریدن پرنده از دست مانند تعبیر خواب سگ چیزی ازشما برباید، ضرر مالی است
تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح مانند تعبیر خواب سگ دزدی کند ، ضرر و زیان مالی است
تعبیر خواب چاقو مانند تعبیر خواب سگ می تواند ضرر و زیان مالی باشد
تعبیر خواب روسری کهنه مانند تعبیر خواب سگ ، ضرر و زیان مالی است
تعبیر خواب زندان مانند تعبیر خواب سگ ، غیبت و بدگویی است
تعبیر خواب چیزی در داخل شلوار بودن مانند تعبیر خواب سگ دشمنی است
تعبیر خواب صورت خونی مانند تعبیر خواب سگ حکایت از این دارد که شما یک ضرر مالی می کنید
تعبیر خواب در طوفان گرفتار شدن مانند تعبیر خواب سگ به از دست دادن مال تعبیر می شود
بسیاری از معبران معتقدند که تعبیر خواب فروختن فرش دقیقا معادل با تعبیر خواب سگ که ضرر و ازدست دادن مال است می باشد
نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب سگ بهمراه جواب
تعبیر خواب سگ آشنا چیست؟
سگ آشنا در خواب به دوست و حامی تعبیر می شود
تعبیر خواب سگ غریبه چیست؟
سگ غریبه در خواب نشان از دشمن است
سگ اگر در خواب از شما فرمان ببرد تعبیرش چیست؟
تعبیر این خواب دوستی حمایتگر است
تعبیر خواب حمله کردن سگ چیست؟
تعبیر این خواب دشمنی است که به شما ضربه می زند
تعبیر خواب شنیدن صدای سگ در حالیکه خودش نباشد چیست؟
تعبیر این خواب این است که عده ای پشت سر شما غیبت و بدگویی می کنند
تعبیر خواب سگ ماده چیست؟
تعبیر خواب سگ ماده زنی پست و بی ارزش در زندگی شما است
تعبیر خواب دیدن سگی قوی و ترسناک چیست؟
دشمنی دارید که قوی است
تعبیر خواب دیدن سگ ضعیف و کوچک چیست؟
تعبیر این خواب دشمنی ناچیز و ضعیف است
تعبیر خواب به بند بستن سگ چیست؟
دوستی با کسی که هم شان شما نیست
تعبیر خواب غذا دادن به سگ چیست؟
از غم نجات پیدا می کنید
تعبیر خواب سگ غذای شما را ببرد چیست؟
ضرر و زیان مالی
تعبیر خواب سگ در خانه داشتن چیست؟
وجود فردی دروغگو اطرافتان
تعبیر خواب راندن سگ و بازگشتن سگ در خواب
تعبیر این خواب خوب است و شما در کاری اشتباه می کنید که در نهایت به سودتان می شود
تعبیر خواب سگ ها شما را احاطه کنند
وارد شدن در جمعی غریبه که به شما شک دارند
تعبیر خواب سگ شکاری چیست؟
سگ شکاری دوستی است بی ارزش که نمی تواند دشمنی اش را با شما انکار کند
تعبیر خواب سگ چیزی به دندان بگیرد و برای شما بیاورد چیست؟
سود و منفعت مالی
تعبیر خواب سگ سیاه چیست؟
تعبیر این خواب دشمن عرب یا خودی است
تعبیر خواب سگ سفید چیست؟
تعبیر این خواب دشمن فارس یا بعبارتی بیگانه است
تعبیر خواب سگ از دید امام صادق چیست؟
امام ع معتقدند که سگ یا دشمن است یا پادشاه است یا دانشمند بدکار است و یا مردم فخر فروشند
تعبیر خواب سگ به شما پارس کند چیست؟
شنیدن سخن زشت از کسی
تعبیر خواب سگ لباستان را بگیرد چیست؟
تعبیر این خواب رسیدن مال مکروه به شماست
تعبیر خواب با سگ شکار کردن چیست؟
منفعت و سود از دشمن
تعبیر خواب سگ گله چیست؟
به سود و منفعت رسیدن
تعبیر خواب هدیه دادن و گرفت سگ چیست؟
تعبیر این خواب ازدواج نزدیکان است
تعبیر خواب نزدیکی با سگ چیست؟
در رابطه با جنس مخالف دقت کنید تا متضرر نشوید
تعبیر خواب بازی کردن با سگ چیست؟
آشتی کردن است
تعبیر خواب سگ در بند یا به زنجیر یا در قفس چیست؟
دشمنی که نمی تواند به شما آسیب بزند
تعبیر خواب سگ باردار چیست؟
آمدن کسی در زندگیتان که شادی را به شما هدیه می دهد
تعبیر خواب شیر دادن به سگ چیست؟
آرامش و وفاداری دوستان
تعبیر خواب بوسیدن سگ چیست؟
دوستان خوبی دارید
تعبیر خواب دیدن سگ مریض و لاغر و بیمار چیست؟
تعبیر این خواب این است که شما خطری تهدید نمی کند ولی مراقب دوستان باشید
تعبیر خواب توله سگ چیست؟
دشمنی که ضعیف است ولی ممکن بعدا خطرناک شود
تعبیر خواب دیدن سگ مرده چیست؟
اگر خوشحال بودید رفع دشمنی است ولی اگر ناراحت بودید از دست دادن یکی از نزدیکان است
[b]دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[/B]

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان